ไทย (+66) 055 | +66055
กำแพงเพชร/พิษณุโลก/สุโขทัย/ตาก/อุตรดิตถ์ (Fixed Line)

Ranges: